ครั้งที่ 24/2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 350 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 400 เล่ม ให้แก่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “ค่ายคุณธรรมอาสาพาสนุก : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกงาม จังหวัดสระบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป