ครั้งที่ 25/2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,300 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองทราย จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน อันเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป