ครั้งที่ 27/2561

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชนสืบไป