ครั้งที่ 31/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,600 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,800 เล่ม ให้แก่โรงเรียนฤทัยทิพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป