ครั้งที่ 36/2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 เล่ม ให้แก่ชมรมเอสพีซี แบ่งปันรัก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมออกค่ายอาสา เลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดสร้างห้องสมุด ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป