ครั้งที่ 38/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,200 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนเบญจคามวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป