ครั้งที่ 39/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยทางคณะจะนำหนังสือบริจาคไปมอบต่อให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี และโรงเรียนวัดโคกกลาง จังหวัดสระบุรี ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป