ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 485 เล่ม และวารสาร 140 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 625 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป