ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 918 เล่ม และวารสาร 5 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 923 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ มูลนิธิพิสตอริโอ (ประเทศไทย) โดยทางมูลนิธิจะนำหนังสือบริจาคไปมอบต่อให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์, โรงเรียนบ้านร่องหวาย และโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา จังหวัดเชียงราย ในโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป