ครั้งที่ 14/2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,200 เล่ม ให้แก่ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนโครงการ “เยือนถิ่นนครจำปาศรี เรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสะอาด จังหวัดมหาสารคาม เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป