ครั้งที่ 19/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 550 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนดารุลฟุรกอน จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป