ครั้งที่ 23/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 700 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป