ครั้งที่ 24/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 600 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จังหวัดนครราชสีมา นำหนังสือเข้าสถานที่อ่านหนังสือประจำตำบล เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชนสืบไป