ครั้งที่ 26/2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม แก่ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุน “โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต หลักสูตรชีวเคมี เพื่อสานสายใยความสามัคคีน้องพี่” ที่จะนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง (สถานศึกษาเด็กพิเศษ) ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป