ครั้งที่ 34/2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 จังหวัดนครนายก เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป