ครั้งที่ 38/2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม แก่สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 12 และโครงการความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 16 ที่จะมอบหนังสือให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป