ครั้งที่ 43/2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 566 เล่ม และวารสาร จำนวน 34 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 600 เล่ม แก่โครงการน้ำใจแพงกว่าน้ำมัน เพื่อสนับสนุนโครงการที่จะมอบหนังสือให้โรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป