ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม แก่บริษัท ดรีมไชโย จำกัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “เดินเพลิน@พระอาทิตย์” ณ สวนสันติชัยปราการ ที่จะนำหนังสือที่ได้รับมอบแก่คนในชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กและประชาชนที่เข้าร่วมงาน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชน