ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 540 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนอนุบาลสินธนา จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน