ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 574 เล่ม และวารสาร 69 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 643 เล่ม ทางรถไฟ ให้วัดหนองยอ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวัดและชุมชน