ครั้งที่ 1/2564

ส่งหนังสือโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 910 เล่ม และวารสาร จำนวน 90 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน