ครั้งที่ 2/2564

ส่งสิ่งพิมพ์ให้โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 550 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน