ครั้งที่ 3/2564

มอบสิ่งพิมพ์แก่ บริษัท ดรีมไชโย จำกัด

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,500 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,800 เล่ม แก่บริษัท ดรีมไชโย จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการ “หนังสือวิเศษเพื่อน้อง” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านมาบกรูด โรงเรียนบ้านหนองขอน โรงเรียนบ้านโนนกุง และโรงเรียนบ้านหนองบุ้งบกวิทยา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน