ครั้งที่ 4/2564

มอบหนังสือแก่ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งต่อแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 170 เล่ม และวารสาร จำนวน 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 200 เล่ม แก่ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน