ครั้งที่ 5/2564

ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และได้มีความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน