ครั้งที่ 6/2564

มอบหนังสือโรงเรียนวัดท่าตะโก

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม แก่โรงเรียนวัดท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน