ครั้งที่ 39/2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,480 เล่ม และวารสาร จำนวน 520 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 4,000 เล่ม แก่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา นำหนังสือเข้าห้องสมุดพร้อมปัญญา ของทัณฑสถาน เพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่างๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา ปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ