Tagged: บริจาคหนังสือ

มอบหนังสือให้โรงเรียนบ้านหนองผือ

ครั้งที่ 21/2566

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านหนองผือ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด มอบหนังสือ

บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ส่งหนังสือให้โรงเรียนบ้านโนนสวาง

ครั้งที่ 20/2566

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 400 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 420 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านโนนสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ส่งหนังสือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

ครั้งที่ 19/2566

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทางอบต.หัวไทร จะนำหนังสือไปจัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน จากโครงการ ‘ศุกร์ที่สุข กยผ. ครั้งที่ 3’ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ โดย รศ. ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติรับมอบหนังสือ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

มอบหนังสือโรงเรียนวัดคลองสวน

ครั้งที่ 18/2566

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,300 เล่ม แก่โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนสำหรับดำเนินกิจกรรม ‘ทุกคนอ่านพร้อมกัน เพื่อพัฒนาการอ่านออก สู่การอ่านขั้นสูง’ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน  

โก๋แก่มอบหนังสือ

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (โก๋แก่)

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (โก๋แก่) มอบหนังสือ ‘130 ปี รำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112’ ที่ทางบริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ ในเครือร่วมกันผลิต แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

มอบหนังสือแก่โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ครั้งที่ 17/2566

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

บริษัท แอมดอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือ

บริษัท แอมดอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท แอมดอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย