ครั้งที่ 13/2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 3,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,200 เล่ม ให้แก่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของสถานฟื้นฟูฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ป่วย และส่งเสริมการเรียนการสอนของสถานฟื้นฟูฯ มากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในสถานฟื้นฟูฯ และชุมชนสืบไป