ครั้งที่ 15/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 950 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านกลูบี จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป