ครั้งที่ 42/2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,030 เล่ม แก่ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนโครงการ “แบ่งปันรัก สร้างรอยยิ้ม ส่งต่อความรู้ บริจาคหนังสือเพื่อสังคม” ที่จะมอบหนังสือให้โรงเรียนวัดสุวรรณาราม, โรงเรียนวัดสาลวัน, โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์, โรงเรียนบ้านคลองโยง, โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์, โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ และโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป