ครั้งที่ 41/2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 900 เล่ม ทางรถไฟ ให้มูลนิธิพิสตอริโอ (ประเทศไทย) โดยทางมูลนิธิจะนำหนังสือบริจาคมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่มุ, โรงเรียนบ้านหาดนาค และโรงเรียนบ้านแม่ปอน จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป