ครั้งที่ 34/2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 455 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 555 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนวัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป