ครั้งที่ 18/2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 8,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 500 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 8,500 เล่ม แก่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ให้นักเรียนและบุคลากรได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ส่งเสริมการรักการอ่าน และเป็นแนวทางในการต่อยอดเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป