ครั้งที่ 19/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 470 เล่ม และวารสาร 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนวัดไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป