ครั้งที่ 35/2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม แก่บริษัท รามอินทรา อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการนำอุปกรณ์การเรียนการสอนและของใช้ที่จำเป็น ไปบริจาคที่โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต๋อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป