Category: รายนามผู้บริจาค

มหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับบริจาคตำราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับบริจาคตำราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ Physics, Chemistry in Context, Genetics: Analysis & Principles, Astronomy, Calculus ฯลฯ จากมหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย โดยได้รับหนังสือบริจาคในครั้งนี้เป็นจำนวน 150 เล่ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในมุทิตาจิตครั้งนี้ และจะนำหนังสือต่าง ๆ...

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 24 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนภาษาเยอรมัน ห้อง 72 ได้มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหนังสือตำราเรียน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หนังสือภาษาอังกฤษ และพ็อกเก็ตบุ๊ก แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้มอบหนังสือจากโครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2561 “แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

โรงพยาบาลนครธน

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลนครธน ได้มอบหนังสือแก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ได้มอบหนังสือ จำนวน 357 รายชื่อ 411 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ธนาคารกรุงเทพ

วันที่ 9 มกราคม 2561 ธนาคารกรุงเทพ ได้มอบหนังสือ จำนวน 239 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย