Monthly Archive: August 2019

ครั้งที่ 28/2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จังหวัดลพบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 27/2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 500 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,600 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

กลุ่ม ลูกพี่ Jennis BNK48 Fanclub และเพจ ก็อยากถ่าย

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 กลุ่ม ลูกพี่ Jennis BNK48 Fanclub และเพจ ก็อยากถ่าย มอบหนังสือเรียนระดับอนุบาล-มัธยม พจนานุกรม วารสาร และพ็อกเก็ตบุ๊ค จากโครงการ “JORNOR ขอมอบ” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 26/2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม แก่ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุน “โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต หลักสูตรชีวเคมี เพื่อสานสายใยความสามัคคีน้องพี่” ที่จะนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง (สถานศึกษาเด็กพิเศษ) ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 25/2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม แก่สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนโครงการ “เปิดห้องสมุดสู่ชุมชน ประจำปี 2562” ที่จะนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหนองขาม จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนเครือข่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

สำนักงาน กสทช.

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กสทช. มอบตำราเรียน หนังสือเด็ก และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย