Monthly Archive: December 2019

ครั้งที่ 46/2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,030 เล่ม และวารสาร จำนวน 470 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,500 เล่ม แก่โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ศูนย์ธุรกิจ SME ธนาคารกสิกรไทย

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศูนย์ธุรกิจ SME ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง มอบหนังสือเรียน หนังสือธรรมะ หนังสือธุรกิจ และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 45/2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม แก่โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 44/2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 710 เล่ม แก่มูลนิธิวิจัยและบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ (Frep Foundation) เพื่อสนับสนุนโครงการ “ฮักแพงเบิ่งแงงกัน@โพนโฮง แขวงเวียงจันทน์” ที่จะมอบหนังสือให้โรงเรียนบ้านสะก้าวังมน แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เชิงสังคมระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 43/2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 566 เล่ม และวารสาร จำนวน 34 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 600 เล่ม แก่โครงการน้ำใจแพงกว่าน้ำมัน เพื่อสนับสนุนโครงการที่จะมอบหนังสือให้โรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบหนังสือเรียน พ็อกเก็ตบุ๊ค และสมุด แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย