Monthly Archive: November 2019

ครั้งที่ 42/2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,030 เล่ม แก่ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนโครงการ “แบ่งปันรัก สร้างรอยยิ้ม ส่งต่อความรู้ บริจาคหนังสือเพื่อสังคม” ที่จะมอบหนังสือให้โรงเรียนวัดสุวรรณาราม, โรงเรียนวัดสาลวัน, โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์, โรงเรียนบ้านคลองโยง, โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์, โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ และโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 41/2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 900 เล่ม ทางรถไฟ ให้มูลนิธิพิสตอริโอ (ประเทศไทย) โดยทางมูลนิธิจะนำหนังสือบริจาคมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่มุ, โรงเรียนบ้านหาดนาค และโรงเรียนบ้านแม่ปอน จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 40/2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 39/2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,480 เล่ม และวารสาร จำนวน 520 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 4,000 เล่ม แก่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา นำหนังสือเข้าห้องสมุดพร้อมปัญญา ของทัณฑสถาน เพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่างๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา ปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

ครั้งที่ 38/2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม แก่สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 12 และโครงการความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 16 ที่จะมอบหนังสือให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

นิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นิสิตชั้นปีที่ 2 เอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบหนังสือเรียน พ็อกเก็ตบุ๊ค สมุด และวารสาร แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 37/2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกองกฐินสามัคคี ไปมอบให้โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป