Monthly Archive: July 2019

ครั้งที่ 24/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 600 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 เล่ม ทางรถไฟ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จังหวัดนครราชสีมา นำหนังสือเข้าสถานที่อ่านหนังสือประจำตำบล เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 23/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 700 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 22/2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 500 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านเขาเขียว จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 21/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 650 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว (พระครูวิบูลญาณสถิต อุปถัมภ์) จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 20/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 650 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านหนองรัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 19/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 550 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนดารุลฟุรกอน จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มอบตำราเรียน หนังสือธรรมะ หนังสือเด็ก และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย