Tagged: โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง

มอบหนังสือโครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง

ครั้งที่ 12/2567

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่ 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกวต, โรงเรียนดอยลานพิทยา, โรงเรียนบ้านละอูบ, โรงเรียนบ้านแม่ขีด, โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่ – บูรพา,โรงเรียนบ้านโปง,โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา และโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

มอบหนังสือ โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง

ครั้งที่ 26/2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่ 3 โรงเรียน และ 1 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่บอน, โรงเรียนท่าแกวิทยากร, โรงเรียนบ้านสามหมื่น สาขากูเตอร์โก และมูลนิธิบ้านนานา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบหนังสือโครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง

ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่ 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง, โรงเรียนบ้านสันวิไล, โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง, โรงเรียนบ้านสันติสุข, โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน และโรงเรียนบ้านห้วยหมากขนุน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้องรับหนังสือ

ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา โดยจะนำหนังสือที่ได้รับเข้าห้องสมุดของศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลปิล๊อก บนแพกลางน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้และชุมชน

บริจาคหนังสือโครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง

ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา โดยจะนำหนังสือที่ได้รับไปสร้างศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลปิล๊อกบนแพกลางน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้และชุมชน

มอบสิ่งพิมพ์แก่ บริษัท ดรีมไชโย จำกัด

ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,500 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,800 เล่ม แก่บริษัท ดรีมไชโย จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการ “หนังสือวิเศษเพื่อน้อง” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านมาบกรูด โรงเรียนบ้านหนองขอน โรงเรียนบ้านโนนกุง และโรงเรียนบ้านหนองบุ้งบกวิทยา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน