Home » อบรมวิชาการ » การสร้างทัวร์สถานที่เสมือนด้วย VR 360 Tour by 3DVista

การสร้างทัวร์สถานที่เสมือนด้วย VR 360 Tour by 3DVista

วิทยากร : คุณเฉลิมพล ภูวัชร์อดิสฐ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
                  งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัน-เวลา: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
ผู้เข้าร่วมอบรม:   นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์  นางสาวอัมฤตา เปรื่องกระโทก

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า VR ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้เพื่อการฝึกอบรม ใช้เพื่อการนำชมสถานที่ ใช้เพื่อการฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ เป็นต้น โดยจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้น ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ จอทัชสกรีน แว่นตา 3 มิติ เป็นต้น ในด้านการศึกษา เทคโนโลยี VR ถูกนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับจำลองห้องเรียน และสร้างบรรยากาศรอบ ๆ ให้เหมือนอยู่ในห้องเรียนจริง เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้เรียนที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาในสถานที่จริง

ภาพจาก : www.3dvista.com

ทดลองดาวน์โหลด 3Dvista มาใช้งานได้ที่เว็บไซต์ (https://www.3dvista.com)

                  วิทยากรได้แนะนำโปรแกรม 3Dvista ซอฟต์แวร์สำหรับนำชมสถานที่เสมือนจริงแบบ 3 มิติ ในมุมมอง 360 องศา (Panorama 360) มีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ สามารถนำสื่อต่าง ๆ เข้ามาทำงานร่วมกันได้ ทั้งรูปภาพ เสียง หรือวีดีโอ มีเครื่องมือสำเร็จรูปและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย รองรับการแสดงผลทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต รวมถึงสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android เผยแพร่ผลงานแบบออนไลน์และออฟไลน์ได้ โดยทำงานบนระบบปฏิบัติการ Window10/11 และ Mac OS X

วิทยากรแนะนำการใช้งานโปรแกรม 3Dvista โดยสรุปเป็นหัวข้อดังนี้

  1. การเริ่มใช้งานโปรแกรม 3Dvista
  2. หน้าต่างการทำงานและการกำหนดค่าเบื้องต้น
  3. การใส่จุดควบคุมคุณสมบัติการทำงาน
  4. การใส่ Caps ในภาพ Panoramas
  5. การสร้าง Floor Plans
  6. การสร้าง Skin สำหรับ Project
  7. การ Public Project เพื่อนำไปใช้งาน

ในส่วนของ Workshop วิทยากรได้นำตัวอย่างไฟล์บางส่วนจากโครงการ Mahidol VR สำหรับนำชมบรรยากาศรอบ ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มาให้ผู้อบรมได้ทดลองทำไปพร้อมกัน

Mahidol VR (https://mahidol.ac.th/openhouse/2021/vr/)

ข้อเสนอแนะในการนำโปรแกรม 3Dvista มาประยุกต์ใช้ในงาน VR ของงานสารสนเทศฯ มีดังนี้

  1. นำมาใช้ในสร้าง VR นำชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข สำหรับเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุ หนังสือที่ระลึก วารสาร รายงาน วัตถุพิพิธภัณฑ์ และโสตทัศจดหมายเหตุของคณะวิทยาศาสตร์
  2. นำมาใช้สร้าง VR นำชมห้องสมุดเสมือนจริง เช่น การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) การนำชมห้องสมุดประกอบการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA เป็นต้น
  3. หากมีการนำภาพบุคคลมาใช้ประกอบ VR จำเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

 

คู่มือการสร้าง VR360 ด้วยโปรแกรม 3Dvista

เอกสารประกอบ Workshop

About