Home » บรรณารักษ์ » Archive by category สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เคล็ดลับการรับมือกับผู้ใช้บริการ และเพื่อนร่วมงาน ผู้น่ารัก”

วิทยากร        ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน และอาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่         โถงกลาง ชั้น 3 หน้าห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่อบรม    วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2562 ผู้เข้าร่วมอบรม นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ นายพิทวัส ดาราทิพย์ วิทยากรบรรยายเนื้อหาด้วยการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติบุคลิกภาพสำหรับใช้ในงานบริการ ซึ่งพบว่า สิ่งแรกที่นักบริการควรมี คือจิตใจที่พร้อมให้บริการอยู่เสมอ ใช้ภาษากายและวาจาที่สุภาพ และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ/เพื่อนร่วมงาน อย่างเท่าเทียมทุกระดับ ทั้งนี้วิทยากรยังได้สาธิตท่าทางสำหรับต้อนรับผู้ใช้บริการ/เพื่อนร่วมงาน และเทคนิคต่างๆ สำหรับงานบริการ ดังนี้ การแต่งกาย : สวมใส่เสื้อผ้าสะอาด เรียบร้อย ไม่จำเป็นต้องใช้เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับราคาแพง สุภาพสตรีควรรวบผมให้เรียบร้อย ภาษากาย : ใบหน้ายิ้มแย้มให้ผู้อื่นก่อนเสมอ...
Continue reading

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA (Resource Description & Access)

วิทยากร       คุณนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ รองผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่อบรม    วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 สถานที่         ห้องสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้เข้าอบรม :  นางสาวณิชดาภา อัจฉริยสุชา, นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐาน RDA RDA – มาจากคำว่า Resource Description and Access หมายถึง มาตรฐานการลงรายการและการเข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบดิจิทัล เริ่มใช้เมื่อปี ค.ศ.1997 เป็นมาตรฐานการลงรายการรูปแบบใหม่ ที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัล เพื่อมาแทนที่มาตรฐานการลงรายการ AACR2 ใช้สำหรับลงรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์และวัสดุอื่น ๆในห้องสมุด รวมถึงชุมชนอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์, หอศิลป์/ห้องแสดงงานศิลปะ, หอจดหมายเหตุ, สำนักพิมพ์...
Continue reading

การพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล

จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน) กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ 2. นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา การบรรยาย เรื่อง “เสริมสร้างการเรียนรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) โดย คุณภาวัช ทองเนื้อแปด และคุณวัชราวลี ดาโต๊ะ   สิ่งที่จะเกิดในอนาคต… ความท้าทายในอนาคต สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในปี 2568 โดยจะมีคนอายุเกิน...
Continue reading

แนวคิดการผลิตแบบลีนเพื่อมุ่งสู่ลีน (Lean Manufacturing)

วิทยากร ผศ.ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ จัดโดย งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้เข้าร่วมสัมมนา วรัษยา สุนทรศารทูล, เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ เปรียบเทียบระบบการผลิตในแต่ละยุค 1. Craft – ทำทีละชิ้น เป็นการทำธุรกิจขนาดเล็ก สินค้ามีไม่หลากหลาย ลูกค้าไม่มีทางเลือก 2. Mass – ผลิตครั้งละมากๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ตรวจสอบคุณภาพได้ด้วยการสุ่มตรวจ 3. Lean – ผลิตเท่าที่จำเป็น มุ่งไปที่มุมมองของลูกค้า เน้นเพิ่ม “คุณค่า” ให้สินค้า หยุดกระบวนการทันที หากพบข้อผิดพลาด ทำให้กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่น Lean Manufacturing...
Continue reading

โครงการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29

ในหัวข้อ “การบริหารสินทรัพย์ความรู้ (knowledge assets)” วันที่ 7-9 กันยายน 2558 ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1) นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล 2) นายอภิชัย อารยะเจริญชัย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ช่วงเช้า การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารสินทรัพย์ความรู้ (knowledge assets)” วิทยากร อาจารย์ธวัชชัย หล่อวิจิตร จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วิทยากรเล่าว่า การจัดการความรู้ต้องมี output และ outcome ที่ชัดเจน มีองค์ความรู้เพิ่ม ต้องพิจารณาว่าความรู้ประเภทไหนที่เป็นความเสี่ยงมากหรือน้อย ที่เสี่ยงมากควรเริ่มทำ KM ก่อน สำหรับรูปแบบการถ่ายทอด เรื่องใดที่ถ่ายถอดยากน่าจะมีความเสี่ยงสูงกว่า ควรพิจารณาทำก่อน การที่จะรู้ว่า “มีความรู้หรือไม่” ต้องมีการวัด วิธีวัดวัดอย่างไร...
Continue reading

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานงานบริการยืม-คืนสาหรับเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานงานบริการยืม-คืนสาหรับเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอบรมชั้น ๓ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย  นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา              เพื่อทบทวนหรือปรับวิธีการทางาน ตามกฎ/ระเบียบ/ข้อตกลง/แนวทาง ที่มีเป็นหลักในการปฏิบัติงานร่วมกันตามหัวข้อสัมมนา คือ 1. Mark Lost Items และการจัดการหนังสือหาย/ชารุด 2. การดาเนินการระเบียนสมาชิก -การสร้างระเบียนสมาชิกใหม่ แต่พบว่าเป็นสมาชิกห้องสมุดอื่นในเครือข่ายอยู่แล้ว -การสมัครสมาชิกมาทางอินเตอร์เน็ต -การต่ออายุสมาชิกห้องสมุด บุคลากร/นักศึกษา 3. การดาเนินการยืม-คืนหนังสือ -การให้ยืมหนังสือสา หรับอาจารย์/ลูกค้าพิเศษด้วย change due date/override blocks -การให้ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น (ILL)/หน่วยงานที่มีข้อตกลงกัน -การรับคืนย้อนหลัง ด้วย Back date และมีค่าปรับเกินกาหนด...
Continue reading