Home » Archive by category สิทธิบัตร

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร โดยฐานข้อมูล Patent lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย เพื่อการวางแผนการวิจัยและเตรียมคำขอสิทธิบัตร วิทยากร: วัชรพงศ์ หมีสมุทร ตัวแทนสิทธิบัตร สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่: ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วัน-เวลา: วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วมอบรม: นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ นางสาวดวงพร โพธิ์บุตร หัวข้อการบรรยาย 1.สิทธิบัตรคืออะไร สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด...
Continue reading