Home » Archive by category ไอที

การสร้างทัวร์สถานที่เสมือนด้วย VR 360 Tour by 3DVista

วิทยากร : คุณเฉลิมพล ภูวัชร์อดิสฐ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                   งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วัน-เวลา: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ผู้เข้าร่วมอบรม:   นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์  นางสาวอัมฤตา เปรื่องกระโทก เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า VR ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้เพื่อการฝึกอบรม ใช้เพื่อการนำชมสถานที่ ใช้เพื่อการฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ เป็นต้น โดยจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้น ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ จอทัชสกรีน แว่นตา 3 มิติ เป็นต้น ในด้านการศึกษา เทคโนโลยี...
Continue reading

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร โดยฐานข้อมูล Patent lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย เพื่อการวางแผนการวิจัยและเตรียมคำขอสิทธิบัตร วิทยากร: วัชรพงศ์ หมีสมุทร ตัวแทนสิทธิบัตร สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่: ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วัน-เวลา: วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วมอบรม: นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ นางสาวดวงพร โพธิ์บุตร หัวข้อการบรรยาย 1.สิทธิบัตรคืออะไร สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด...
Continue reading

Get ready for the future

วิทยากร: William Chew และ Jackie Lu ตัวแทนจากบริษัท Innovative Interfaces สถานที่: ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วัน-เวลา: วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมอบรม: นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ หัวข้อบรรยาย 1. My Library!: https://www.iii.com/products/mylibrary/ วิทยากรแนะนำแอพพลิเคชั่น My Library! เครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกห้องสมุด ให้การยืมทรัพยากรเป็นเรื่องง่ายบนมือถือ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยสาธิตวิธีการใช้เบื้องต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ ข้อมูลเบื้องต้น ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Google Play และ...
Continue reading

Data Science Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Data Science Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อการบรรยาย 1. AI and Big Data in KU โดย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาส รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางการพัฒนาด้าน AI ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดำเนินงานด้าน Data science เช่น KU Data Science Forum, KU Data Science Boot Camp, สร้างความร่วมมืองานวิจัยระหว่างคณะ สร้าง AI infrastructure...
Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การใช้งานระบบ Mahidol Personal Web”

วิทยากร       คุณณัฐพล สว่างจิตต์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้างานพัฒนาสื่อผสม  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล วันที่อบรม    วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่         ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้เข้าอบรม :  นางสาวนุชสรา   บุญครอง, นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร เป็นการอบรมระบบ Mahidol Personal Web พัฒนาโดยทีมกองเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสร้างเว็บเพจส่วนบุคคล ตามแบบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Corporate Identity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้งานในเบื้องต้นดังนี้ 1....
Continue reading

การให้บริการ Cloud ของ Microsoft Azure

ข้อดีของการใช้งาน Microsoft Azure 1. Storage, backup, recover your data 2. Develop, test, run your apps 3. Extend your infrastructure 4. Reach where your datacenter won’t ชนิดของ DR-site แบ่งได้ 2 ชนิด Warm Site [พร้อมทำงานใน 1- 3 วัน] มีลักษณะดังนี้ a. มีห้องสำหรับจัดวางอุปกรณ์ b. มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน เช่น server storage network power และระบบปรับอากาศ c....
Continue reading

การนำเสนอข้อมูลห้องสมุดในรูปแบบ Infographic ครั้งที่ 1/2557

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องสมุดมารวย สาขาเอสพละนาด (ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น 2) วิทยากร : นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ ผู้ร่วมกิจกรรม เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ, นุชสรา บุญครอง                                               แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Infographic...
Continue reading

งานเสวนา : ระวังภัยการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

สรุปเนื้อหาการบรรยายพิเศษการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “ระวังภัยการโจรกรรมข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือ บัตรเครดิต และคอมพิวเตอร์” วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ โดย นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันนี้ (๒๒ พ.ย.๕๕) เป็นโอกาสอันดีที่ชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ จาก NECTEC ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานไอทีทั้งหลาย โดยห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และ ชมรมผู้ใช้ไอทีคณะวิทยาศาสตร์ จัดเป็นเวทีเสวนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการระแวดระวังเมื่อต้องใช้งานอุปกรณ์ไอทีอย่างโทรศัพท์มือถือ บัตรเครดิต และคอมพิวเตอร์
Continue reading