Home » Archive by category งานวิเคราะห์ทรัพยากร

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA (Resource Description & Access)

วิทยากร       คุณนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ รองผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่อบรม    วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 สถานที่         ห้องสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้เข้าอบรม :  นางสาวณิชดาภา อัจฉริยสุชา, นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐาน RDA RDA – มาจากคำว่า Resource Description and Access หมายถึง มาตรฐานการลงรายการและการเข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบดิจิทัล เริ่มใช้เมื่อปี ค.ศ.1997 เป็นมาตรฐานการลงรายการรูปแบบใหม่ ที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัล เพื่อมาแทนที่มาตรฐานการลงรายการ AACR2 ใช้สำหรับลงรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์และวัสดุอื่น ๆในห้องสมุด รวมถึงชุมชนอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์, หอศิลป์/ห้องแสดงงานศิลปะ, หอจดหมายเหตุ, สำนักพิมพ์...
Continue reading

สรุปการฟังบรรยายทางวิชาการเรื่อง มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RDA

สรุปการฟังบรรยายทางวิชาการเรื่อง มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RDA โดย คุณนันทพร ธนะกุลบริภัณฑ์ รองผู้อำนวยการ และ หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ชั้น 3 โถงกลาง ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าอบรม  : นางสาววริตฒาฆ์ ฟองโหย , นางสาวณิชดาภา อัจฉริยสุชา สรุปสาระสำคัญของการอบรมบรรยาย มาตรฐาน RDA (Resource Description and Access) เป็นมาตรฐานการลงรายการรูปแบบใหม่ที่รองรับรูปร่าง โครงสร้าง และเนื้อหา หรือ กลุ่มคำแนะนำในการเลือกและลงรายการ (New Content Standards) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่มาตรฐานการลงรายการ AACR2
Continue reading