Home » Archive by category สื่อสังคมออนไลน์

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ NewsCenter และ iQNewsClip

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ NewsCenter และ iQNewsClip วิทยากร: จาก InfoQuest ผู้เข้าร่วมอบรม: นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ใช้บริการภายใต้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น login โดย รหัส Google Account ของมหาวิทยาลัยมหิดล (@mahidol.edu) ที่ >> https://www.iqnewscenter.com/gauth/mahidol.aspx?lp=http%3A%2F%2Fwww.li.mahidol.ac.t ทั้งสองฐานข้อมูลเป็นผลิตภัณฑ์ของ InfoQuest ให้บริการข่าวสารจากสำนักข่าว หนังสือพิมพ์ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบออนไลน์ สามารถสืบค้นข่าวย้อนหลังได้ และ download ไฟล์เก็บไว้ได้ทั้งแบบ MS-Word และ PDF สองฐานข้อมูลมีความแตกต่างคือ – NewsCenter ให้บริการข่าวแบบ Real Time เน้นความฉับไวของข้อมูล จึงเน้นการนำเสนอแบบ...
Continue reading

PR ยุคดิจิทัล

กิจกรรมในโครงการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน หัวข้อ “PR ยุคดิจิทัล” วิทยากร อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดโดย งานสื่อสามวลชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ผู้เข้าร่วมสัมมนา นายอภิชัย อารยะเจริญชัย ประเด็นของการบรรยายในครั้งนี้ ผู้จัดต้องการเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการ PR ในยุคใหม่ที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยผู้ทำงานด้านนี้ส่วนมากยังไม่เข้าใจถึงวิธีการที่ถูกต้องในการนำสื่อเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ แต่มักจะใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการถ่ายทอดสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ได้คำนึงถึงพฤติกรรมของผู้รับสาร สถานะทางสังคม อุปนิสัย จิตวิทยา ฯลฯ หรือแม้กระทั่งตัวหน่วยงานที่ต้องการกระจายข่าวสารออกไป เพราะในโลกยุคใหม่การส่งสารแบบทางเดียวหรือสองทางนั้นอาจไม่เพียงแล้ว การเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้รับสารและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์เกิดผลที่ดีตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้น
Continue reading

7 ปี StangLibrary’s blog

ครบ 7 ปี แล้วสำหรับ blog ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีสถิติต่างๆ ที่น่าสนใจมาเล่าสู่ถึงกัน นับถึงล่าสุดวันนี้ (4 พ.ย. 2557) มีการโพสต์รวมทั้งสิ้น 459 รายการ มีคนเข้ามาแสดงความเห็น รวม 370 รายการ ยอดผู้เข้าชมทั้งหมด 481,106 ราย เดือนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดคือ เดือนมกราคม 2557 จำนวน 16,086 ราย ปีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดคือ ปี 2556 จำนวน 120,880 ราย ขณะที่ยังไม่ครบปี 2557 ก็ได้ยอดรวม 128,253 ราย “คำค้น” ที่เจอที่ StangฺBlog มากสุด 1. plagiasirm คือ   ...
Continue reading

การนำเสนอข้อมูลห้องสมุดในรูปแบบ Infographic ครั้งที่ 1/2557

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องสมุดมารวย สาขาเอสพละนาด (ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น 2) วิทยากร : นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ ผู้ร่วมกิจกรรม เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ, นุชสรา บุญครอง                                               แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Infographic...
Continue reading

งานสัมมนา Public Relations on Click (ตอนที่ ๒: กรณีศึกษา SCB Thailand และมหาวิทยาลัยมหิดล)

สรุปเนื้อหาการสัมมนา “Public Relations on Click” วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล และ นายอภิชัย อารยะเจริญชัย กรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ SCB Thailand หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จากวิทยากรคือ คุณจันทร์เพ็ญ จินทนา ผู้จัดการบริหารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สายบริหารงานสื่อสารองค์กร แม้ว่าจะเป็นกรณีศึกษาจากองค์กรเอกชน แต่เราเองก็สามารถนำเอาจุดเด่นจุดด้อยมาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุดได้เช่นกัน
Continue reading

งานสัมมนา Public Relations on Click (ตอนที่ ๑ : สื่อออนไลน์กับงานประชาสัมพันธ์)

สรุปเนื้อหาการสัมมนา “Public Relations on Click” วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล และ นายอภิชัย อารยะเจริญชัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม มีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหิดล ศาลายา งานนี้มีผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดกับวงการสื่อออนไลน์ที่จะมานำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่าง คุณคงเดช กี่สุขพันธ์ blogger คนดังด้านไอที คุณจันทร์เพ็ญ จันทนา ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กรจากธนาคารไทยพาณิชย์ และ อาจารย์ชนกพร พัวพัฒนากุล ผู้ช่วยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดลนี่เอง พอเห็นรายชื่อวิทยากรแล้วก็ตัดสินใจทันทีว่างานนี้ไม่น่าพลาด
Continue reading