Home » Archive by category ประชุมวิชาการ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน (Library Development Towards Sustainability) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2565 วัน-เวลา : วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพ ผู้เข้าอบรม :  วรัษยา สุนทรศารทูล และ  อภิชัย อารยะเจริญชัย สรุปประเด็นน่าสนใจแบบรวบยอด ESCAP Library Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: ESCAP หรือ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก เป็นส่วนหนึ่งของ UN ซึ่งแน่นอนว่าพันธกิจต่าง ๆ...
Continue reading

สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (เสวนาออนไลน์ผ่าน Webex Meeting) การจัดการเอกสารจดหมายเหตุเป็นไฟล์ดิจิทัล วิทยากร : คุณณัฏฐา กล้าหาญ นักจดหมายเหตุชำนาญการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รูปแบบการแปลงเอกสารจดหมายเหตุเป็นไฟล์ดิจิทัล เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล ดำเนินการด้วยหลักการเดียวกับเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต จัดเก็บ อนุรักษ์ โดย สำนักหอจดหมายเหตุฯ แบ่งเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลเป็น 3 ประเภท คือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และเอกสาร มาตรฐานการแปลงภาพถ่ายให้เป็นไฟล์ดิจิทัล – ต้นฉบับ TIFF ความละเอียดไม่น้อยกว่า 800 dpi และไม่น้อยกว่า 8 bit – ไฟล์ JPG ความละเอียดไม่น้อยกว่า...
Continue reading

การเขียนบทความปริทัศน์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง การเขียนบทความปริทัศน์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ สรุปเนื้อหา – บทความปริทัศน์ (Review Article) เป็นบทความวิชาการที่สามารถใช้ประกอบเพื่อขอตำแหน่งได้ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน – เป็นการสำรวจงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว โดยประเมิน วิเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือหลายประเด็น แต่ต้องมีความชัดเจน – ต้องมีข้อสรุปจากมุมมองของผู้เขียน เช่น งานวิจัยชิ้นนั้นมีข้อดี ข้อด้อย อย่างไร แจกแจงให้เห็นภาพโดยละเอียด –...
Continue reading

Data Science Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Data Science Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อการบรรยาย 1. AI and Big Data in KU โดย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาส รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวทางการพัฒนาด้าน AI ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดำเนินงานด้าน Data science เช่น KU Data Science Forum, KU Data Science Boot Camp, สร้างความร่วมมืองานวิจัยระหว่างคณะ สร้าง AI infrastructure...
Continue reading

TK Forum2018 “Creating Better Library: The Unfinished Knowledge”

งานประชุมวิชาการประจำปี TK Forum2018 “Creating Better Library: The Unfinished Knowledge” วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: นายอภิชัย อารยะเจริญชัย งานประชุมวิชาการของ TK Forum จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ภายใน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์จากต่างประเทศ
Continue reading

เสวนา เรื่อง “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”

ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 17.30 น. วิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนา 1. คุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ) 2. อาจารย์มกุฏ อรฤดี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ / บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ผีเสื้อ / อาจารย์พิเศษ วิชาบรรณาธิการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 3. คุณปฐม อินทโรดม (ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 4. คุณปกรณ์ สันติสุนทรกุล (ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Dek-D.com และ COO บริษัท Dek-D Interactive จำกัด)...
Continue reading

TK Forum2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas”

งานประชุมวิชาการประจำปี TK Forum2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมสุโกศล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม – นายอภิชัย อารยะเจริญชัย – นายปิยะนันท์ จำนงสุทธเสถียร งานประชุมครั้งนี้จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ภายใน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์จากต่างประเทศ
Continue reading

การประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

การประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 เรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาเพื่อประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559เวลา 08.30 – 16.30 น ผู้เข้าร่วมการประชุม 1. นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล 2. นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ 3. นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ วันที่ 23 พ.ย. 2559 สรุปหัวข้อการประชุม ได้ดังนี้ หัวข้อที่ 1 แผนพัฒนาดิจิทัลไทยแลนด์ในมิติสถาบันการศึกษา วิทยากร : ดร. กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบายสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...
Continue reading

การพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล

จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน) กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ 2. นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา การบรรยาย เรื่อง “เสริมสร้างการเรียนรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) โดย คุณภาวัช ทองเนื้อแปด และคุณวัชราวลี ดาโต๊ะ   สิ่งที่จะเกิดในอนาคต… ความท้าทายในอนาคต สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในปี 2568 โดยจะมีคนอายุเกิน...
Continue reading

ประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนผู้เข้าประชุม นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ จัดประชุมเพื่อให้มีแนวปฏิบัติในการให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการประชุมมีดังนี้ 1. การสร้างระเบียนสมาชิก (New Record Patron) – น.ศ ป.โท/เอก ที่เคยเป็นสมัครสมาชิกมาก่อน ให้ดำเนินการสร้างระเบียนสมาชิกใหม่ โดย Copy Record และกรอกข้อมูลในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น Barcode, Student ID เป็นต้น – การแจ้งลบระเบียน ให้ใส่ข้อมูลในส่วน PCODE2 เพื่อระบุเหตุผลในการลบ เช่น สำเร็จการศึกษา เกษียณ ลาออก เป็นต้น 2. การต่ออายุหนังสือ (Renew)...
Continue reading