Home » Archive by category อบรมวิชาการ

การสร้างทัวร์สถานที่เสมือนด้วย VR 360 Tour by 3DVista

วิทยากร : คุณเฉลิมพล ภูวัชร์อดิสฐ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                   งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วัน-เวลา: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ผู้เข้าร่วมอบรม:   นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์  นางสาวอัมฤตา เปรื่องกระโทก เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า VR ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้เพื่อการฝึกอบรม ใช้เพื่อการนำชมสถานที่ ใช้เพื่อการฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ เป็นต้น โดยจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้น ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ จอทัชสกรีน แว่นตา 3 มิติ เป็นต้น ในด้านการศึกษา เทคโนโลยี...
Continue reading

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร โดยฐานข้อมูล Patent lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย เพื่อการวางแผนการวิจัยและเตรียมคำขอสิทธิบัตร วิทยากร: วัชรพงศ์ หมีสมุทร ตัวแทนสิทธิบัตร สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่: ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วัน-เวลา: วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วมอบรม: นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ นางสาวดวงพร โพธิ์บุตร หัวข้อการบรรยาย 1.สิทธิบัตรคืออะไร สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด...
Continue reading

Get ready for the future

วิทยากร: William Chew และ Jackie Lu ตัวแทนจากบริษัท Innovative Interfaces สถานที่: ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วัน-เวลา: วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมอบรม: นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ หัวข้อบรรยาย 1. My Library!: https://www.iii.com/products/mylibrary/ วิทยากรแนะนำแอพพลิเคชั่น My Library! เครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกห้องสมุด ให้การยืมทรัพยากรเป็นเรื่องง่ายบนมือถือ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยสาธิตวิธีการใช้เบื้องต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ ข้อมูลเบื้องต้น ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Google Play และ...
Continue reading

เสวนา เรื่อง “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”

ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 17.30 น. วิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนา 1. คุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ) 2. อาจารย์มกุฏ อรฤดี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ / บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ผีเสื้อ / อาจารย์พิเศษ วิชาบรรณาธิการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 3. คุณปฐม อินทโรดม (ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 4. คุณปกรณ์ สันติสุนทรกุล (ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Dek-D.com และ COO บริษัท Dek-D Interactive จำกัด)...
Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การใช้งานระบบ Mahidol Personal Web”

วิทยากร       คุณณัฐพล สว่างจิตต์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้างานพัฒนาสื่อผสม  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล วันที่อบรม    วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่         ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้เข้าอบรม :  นางสาวนุชสรา   บุญครอง, นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร เป็นการอบรมระบบ Mahidol Personal Web พัฒนาโดยทีมกองเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสร้างเว็บเพจส่วนบุคคล ตามแบบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Corporate Identity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้งานในเบื้องต้นดังนี้ 1....
Continue reading

แนวคิดการผลิตแบบลีนเพื่อมุ่งสู่ลีน (Lean Manufacturing)

วิทยากร ผศ.ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ จัดโดย งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้เข้าร่วมสัมมนา วรัษยา สุนทรศารทูล, เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ เปรียบเทียบระบบการผลิตในแต่ละยุค 1. Craft – ทำทีละชิ้น เป็นการทำธุรกิจขนาดเล็ก สินค้ามีไม่หลากหลาย ลูกค้าไม่มีทางเลือก 2. Mass – ผลิตครั้งละมากๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ตรวจสอบคุณภาพได้ด้วยการสุ่มตรวจ 3. Lean – ผลิตเท่าที่จำเป็น มุ่งไปที่มุมมองของลูกค้า เน้นเพิ่ม “คุณค่า” ให้สินค้า หยุดกระบวนการทันที หากพบข้อผิดพลาด ทำให้กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่น Lean Manufacturing...
Continue reading

การฝึกอบรมเรื่อง ลิขสิทธิ์ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ

วิทยากร โดย อ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ จัดโดย ศูนย์ประสานงานสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1) นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล 2) นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ คำถามที่มักพบบ่อย – ใครเป็นเจ้าของงานวิจัย ผู้ให้ทุน ต้นสังกัด ผู้ประพันธ์หรือสำนักพิมพ์ – อย่างไรเรียกว่าการละเมิด มีข้อยกเว้นหรือไม่ – หลักการใช้งานที่เป็นธรรม ใครเป็นผู้ตัดสิน – ความคิดที่ไม่ได้บันทึกหรือถ่ายทอดลงสื่อมีลิขสิทธิ์หรือไม่ ลิขสิทธิ์ – ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์...
Continue reading

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมดาต้าเวิร์สบนเครือข่าย

จัดโดย แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2558 โดยมีการบรรยาย ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน คือ Open Data, Open Data Repository และ Dataverse ผู้เข้าอบรม : นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ และ นายปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร Open Data คือ ข้อมูลเปิดหรือการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ที่ทุกคนสามารถนาไปใช้ได้โดยอิสระหรือการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เช่นการนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือใครๆก็สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ซึ่งแนวคิดเรื่อง open data ได้นำไปสู่การสร้าง Open Data Repository ต่างๆ เช่น คลังสารสนเทศสถาบัน (Institutional Repositories: IR) เป็นต้น คลังสารสนเทศสถาบัน...
Continue reading

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2558

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  วิทยากร : นายจิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้เข้าอบรม : อัมฤตา เปรื่องกระโทก การสืบค้นสารสนเทศ 1. การเตรียมคีย์เวิร์ด (Preparing your keywords) ควรจะเป็นคํานาม (Noun) คําพ้องความหมาย คําเหมือน...
Continue reading

Brand Storytelling Workshop

ฟังบรรยายเรื่อง Brand Storytelling Workshop วิทยากร : กิตติภัต ลลิตโรจน์วงศ์ และ ชนินทร์ วิศาลบูชนีย์ ผู้เข้าร่วม : อริศรา เฉิดมนูเสถียร นักเอกสารสนเทศ Brand Storytelling มีการสำรวจจากบุคคลภายนอกว่าจุดเด่น จุดด้อยของ มหาวิทยาลัยมหิดล คืออะไรบ้าง โดยมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสามกลุ่มคือ เด็กสายวิทย์ เด็กสายศิลป์ และผู้ปกครอง ดังนี้ ปัจจุบันสังคมไทยส่วนใหญ่รู้จักและยอมรับมหาวิทยาลัยมหิดลในแง่มุมของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และสาธารณะสุขเป็นหลัก วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์แบรนด์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ เป็นมหาวิทยาลัยของโลก ที่สร้างผู้นำความคิดระดับโลก นักคิด และนักปฏิบัติ   จุดยืนของแบรนด์มหาวิทยาลัยมหิดล MU Brand Positioning เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ท่ามกลางผู้ร่วมแข่งขันที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้น เป็นจุดแข็งในการครองพื้นที่กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของ ความหมายของแบรนด์มหาวิทยาลัยมหิดล MU Brand...
Continue reading