Home » Archive by category อบรมวิชาการ

เข้าใจ copyright’ เตรียมต้นฉบับง่ายขึ้น ครั้งที่ 3

สรุปการอบรม “เข้าใจ copyright’เตรียมต้นฉบับง่ายขึ้น ครั้งที่ 3” จัดโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อที่ 1 กฎหมายลิขสิทธิ์ วิทยากร : คุณไรวินท์ รุจิเรข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือ สร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่จากัดชนิดของการสร้างสรรค์ หรือวิธีการแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปแบบของสิ่งของที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ กรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นต้น ทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งออกเป็น...
Continue reading

อบรม Data Storytelling

วิทยากร : คุณจิตตยา ธรรมสรณ์ ตำแหน่ง Manager, Academy Innovation and Strategic Partnership กลุ่มงาน SCB Academyวัน-เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา09.00-12.00 น.สถานที่ : Co-MU Space ชั้น 1 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลผู้เข้าอบรม :     1. กนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ 2. เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ 3. บุญญาวดี พงษ์ศิลา 4. พิทวัส ดาราทิพย์ 5. สมภพ แสนสมบูรณ์สุข “การนำเสนอที่ดีต้องมี Data ประกอบ แต่ถ้ามี...
Continue reading

การสร้างทัวร์สถานที่เสมือนด้วย VR 360 Tour by 3DVista

วิทยากร : คุณเฉลิมพล ภูวัชร์อดิสฐ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                   งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วัน-เวลา: วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ผู้เข้าร่วมอบรม:   นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์  นางสาวอัมฤตา เปรื่องกระโทก เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า VR ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้เพื่อการฝึกอบรม ใช้เพื่อการนำชมสถานที่ ใช้เพื่อการฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ เป็นต้น โดยจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้น ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ จอทัชสกรีน แว่นตา 3 มิติ เป็นต้น ในด้านการศึกษา เทคโนโลยี...
Continue reading

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร โดยฐานข้อมูล Patent lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย เพื่อการวางแผนการวิจัยและเตรียมคำขอสิทธิบัตร วิทยากร: วัชรพงศ์ หมีสมุทร ตัวแทนสิทธิบัตร สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่: ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วัน-เวลา: วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วมอบรม: นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ นางสาวดวงพร โพธิ์บุตร หัวข้อการบรรยาย 1.สิทธิบัตรคืออะไร สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง คือ หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด...
Continue reading

Get ready for the future

วิทยากร: William Chew และ Jackie Lu ตัวแทนจากบริษัท Innovative Interfaces สถานที่: ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วัน-เวลา: วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมอบรม: นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ หัวข้อบรรยาย 1. My Library!: https://www.iii.com/products/mylibrary/ วิทยากรแนะนำแอพพลิเคชั่น My Library! เครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกห้องสมุด ให้การยืมทรัพยากรเป็นเรื่องง่ายบนมือถือ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยสาธิตวิธีการใช้เบื้องต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ ข้อมูลเบื้องต้น ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Google Play และ...
Continue reading

เสวนา เรื่อง “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”

ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 17.30 น. วิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนา 1. คุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ) 2. อาจารย์มกุฏ อรฤดี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ / บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ผีเสื้อ / อาจารย์พิเศษ วิชาบรรณาธิการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 3. คุณปฐม อินทโรดม (ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 4. คุณปกรณ์ สันติสุนทรกุล (ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Dek-D.com และ COO บริษัท Dek-D Interactive จำกัด)...
Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การใช้งานระบบ Mahidol Personal Web”

วิทยากร       คุณณัฐพล สว่างจิตต์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้างานพัฒนาสื่อผสม  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มหิดล วันที่อบรม    วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่         ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้เข้าอบรม :  นางสาวนุชสรา   บุญครอง, นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร เป็นการอบรมระบบ Mahidol Personal Web พัฒนาโดยทีมกองเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสร้างเว็บเพจส่วนบุคคล ตามแบบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Corporate Identity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้งานในเบื้องต้นดังนี้ 1....
Continue reading

แนวคิดการผลิตแบบลีนเพื่อมุ่งสู่ลีน (Lean Manufacturing)

วิทยากร ผศ.ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ จัดโดย งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล วันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้เข้าร่วมสัมมนา วรัษยา สุนทรศารทูล, เฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ เปรียบเทียบระบบการผลิตในแต่ละยุค 1. Craft – ทำทีละชิ้น เป็นการทำธุรกิจขนาดเล็ก สินค้ามีไม่หลากหลาย ลูกค้าไม่มีทางเลือก 2. Mass – ผลิตครั้งละมากๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ตรวจสอบคุณภาพได้ด้วยการสุ่มตรวจ 3. Lean – ผลิตเท่าที่จำเป็น มุ่งไปที่มุมมองของลูกค้า เน้นเพิ่ม “คุณค่า” ให้สินค้า หยุดกระบวนการทันที หากพบข้อผิดพลาด ทำให้กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่น Lean Manufacturing...
Continue reading

การฝึกอบรมเรื่อง ลิขสิทธิ์ในบริบทของนักวิจัยและผู้ให้บริการสารสนเทศ

วิทยากร โดย อ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ จัดโดย ศูนย์ประสานงานสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1) นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล 2) นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ คำถามที่มักพบบ่อย – ใครเป็นเจ้าของงานวิจัย ผู้ให้ทุน ต้นสังกัด ผู้ประพันธ์หรือสำนักพิมพ์ – อย่างไรเรียกว่าการละเมิด มีข้อยกเว้นหรือไม่ – หลักการใช้งานที่เป็นธรรม ใครเป็นผู้ตัดสิน – ความคิดที่ไม่ได้บันทึกหรือถ่ายทอดลงสื่อมีลิขสิทธิ์หรือไม่ ลิขสิทธิ์ – ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์...
Continue reading

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมดาต้าเวิร์สบนเครือข่าย

จัดโดย แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2558 โดยมีการบรรยาย ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน คือ Open Data, Open Data Repository และ Dataverse ผู้เข้าอบรม : นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ และ นายปิยะนันต์ จำนงสุทธเสถียร Open Data คือ ข้อมูลเปิดหรือการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ที่ทุกคนสามารถนาไปใช้ได้โดยอิสระหรือการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เช่นการนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือใครๆก็สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ซึ่งแนวคิดเรื่อง open data ได้นำไปสู่การสร้าง Open Data Repository ต่างๆ เช่น คลังสารสนเทศสถาบัน (Institutional Repositories: IR) เป็นต้น คลังสารสนเทศสถาบัน...
Continue reading